آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاملات

مارکوس اورلیوس

مسائل بنیادین حیات آ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مدرسه‌ی پرماجرا

دن گاتمن

ماجراهای مدرسه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب چند فنجان داستان معنوی بنوش

نفسیه معتکف

داستان های معنوی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیاء

آوا علی حسین

تاریخ انبیا از آدم ت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرسشنامه علاءق شغلی

فاطمه شعیبی

انتخاب شغل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

بحث در مورد تکامل

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دکتر حسن حاجی حسینلو

مسابقه: مسابقه عکاسی مجازی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل اابدالی

آموزش تولید قارچ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يدالله مولاوردي

1380/01/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا قسطي

1381/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان حاجي محمدلو

1385/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا دهقانپور

1385/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا احمدي

1385/01/03