آخرین اخبار مدارس


07 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

28 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

بحث در مورد تکامل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرسشنامه علاءق شغلی

فاطمه شعیبی

انتخاب شغل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب چند فنجان داستان معنوی بنوش

نفسیه معتکف

داستان های معنوی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاملات

مارکوس اورلیوس

مسائل بنیادین حیات آ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مدرسه‌ی پرماجرا

دن گاتمن

ماجراهای مدرسه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیاء

آوا علی حسین

تاریخ انبیا از آدم ت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل اابدالی

آموزش تولید قارچ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي محمدجعفري

1378/09/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسن زاده

1380/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد علي ميرزالو

1384/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن رضوانيان

1384/09/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا خدايي فر

1379/09/17