آخرین اخبار مدارس


11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیاء

آوا علی حسین

تاریخ انبیا از آدم ت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخچه تقریبا همه چیز

بیل برایسون

بحث در مورد تکامل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کتاب چند فنجان داستان معنوی بنوش

نفسیه معتکف

داستان های معنوی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرسشنامه علاءق شغلی

فاطمه شعیبی

انتخاب شغل

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مدرسه‌ی پرماجرا

دن گاتمن

ماجراهای مدرسه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاملات

مارکوس اورلیوس

مسائل بنیادین حیات آ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دکتر حسن حاجی حسینلو

مسابقه: مسابقه عکاسی مجازی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل اابدالی

آموزش تولید قارچ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين غفاري

1384/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي غفاري

1384/10/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا آپرناك

1379/10/28